AD Architekci

Nazwa firmy

Podstawowe dane

Branża: Architekci
Adres firmy: al. Kasz­ta­nowa 3a-5
53-125 Wrocław

AD Architekci powstało w 1998 roku jako kon­ty­nu­acja rodzin­nej pra­cowni pro­jek­to­wej z dużymi tradycjami.

Firma zaj­muje się pro­jek­to­wa­niem budyn­ków miesz­kal­nych oraz budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej takich jak biu­rowce, zakłady prze­my­słowe, budynki usłu­gowe itp.